Fûgels kinne in see fan romte ta har beskikking hawwe, minsken ek as se frij as fûgel ferwege. Faaks fielt in minske har opsletten as in fûgel yn in koai. Mei potlead, fineliners, akwarelkleurpotleaden en markers tekent Gerben Gerbrandy fûgelminsken.

Minsken yn de romten fan wjukken en fearren en fûgels boppe in see minsken.

Locatie: 11 – Riegeweg 3 

Gûlfûgeltsje (Xigatze)

 

gûl, gûl lyts fûgeltsje

driuw op de wyn dy skriemt

wiete wetterkâlde wjukjes

wylst ik kopke knikt mei skokjes

kop op, flean op, knal de loft yn

klau en prip ’t novimber griis fyn

no meist janke grutsk as fûgel

en rein batst op wynwjukken del

gûl, gûl lyts fûgeltsje

driuw op de wyn dy skriemt

wite stjonkreek krinkelet heech

wylst it snaffeltsje nei de siken hapt

bek ticht, flean op, bats de loft yn

no kinst skite as in strúsfûgel

en snie flibet op minsken del

 

Gerben Gerbrandy

Overzicht Festival 2023